پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

 

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران، نخستین پژوهشکده دارای موافقت قطعی وابسته به جهاددانشگاهی می باشد. فعالیت های این مجموعه کامل پژوهشی، فناوری و آموزشی با شعار از ایده تا فراورده و با بهره مندی از اعضای هیأت علمی، کارشناسان و تکنسین های توانمند در گروه های پژوهشی، مراکز مجهز خدمات تخصصی و مرکز آموزش های تخصصی صورت می گیرد. 


Iranian Journal of

Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)

  The Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE) is an international, and peer-review publication. The aim of the Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE) is to foster the growth of educational, scientific, and industrial research activities among chemists and chemical engineers and to provide a medium for mutual communication between the Iranian academia and the industry on the one hand, and the world scientific community on the other.

  The Journal welcomes unpublished original research articles; research notes or short communications and topical or interpretative review articles in all established areas of chemistry, chemical engineering, and related fields in the English Language.  

 

Follow us in:   

 

   

Most Cited Article

Some nutritional characteristics of fruit and oil of walnut (Juglans regia L.) growing in Turkey

Cited by 128 times 

 

   FACTS & FIGURES


   No. of Issues                      122

   No. of Articles                  2,366

   Article View                  3,643,041

   PDF Download             2,221,195

-------------------------------------------------

   Citations                         15,627

   h-index                                 43

   i10-index                             520

-------------------------------------------------

   Number of Submissions  5,242

   Accepted Submissions     1,242

   Acceptance Rate (%)           24

Publication Information

Keywords Cloud

Related Journals